Hướng dẫn

Xóa email khi hộp thư bị đầy

Khi hộp thư bị đầy, bạn cần login vào web-mail & thiết lập chế độ không sử dụng Trash để xóa mail.

Khi login vào web-mail với tài khoản email bị đầy hộp thư. Nếu chưa thiết lập không sử dụng Trash thì bạn không thể xóa mail do hộp thư bị đầy nên mail server không thể chuyển mail của bạn đi.

Để thiết lập không sử dụng Trash bạn chọn phần Options

Chọn tiếp mục Folder Preferences

Phần Trash Folder, chọn Do not use Trash

Kéo xuống phía dưới, bấm Submit để lưu lại. 

Bây giờ bạn có thể xóa mail trong INBOX.

Xem thêm
Các thông báo email thường gặp
Cài đặt email POP3, IMAP trên iPhone, iPad