Hướng dẫn

Sửa đổi thông số trong Microsoft Outlook để sử dụng SSL

Để sửa đổi các thông số trong Microsoft Outlook 2007 để sử dụng SSL, giúp bảo mật trong quá trình gửi nhận email, bạn làm theo các bước sau:

1. Trong Microsoft Outlook, chọn menu Tools > Account Settings 

2. Chọn Account mail bạn cần thay đổi, bấm nút Change... > một cửa sổ thông tin tài khoản email của bạn sẽ mở ra như hình bên dưới. Bạn cần thay đổi thông tin của Incoming & Outgoing mail server lại thành: mail.hainhan.com > Tiếp tục bấm nút More Settings...

3. Trong cửa sổ mở ra, bạn chọn tab Advanced.

- Đánh dấu chọn vào mục This server requires an encrypted connection (SSL)
- Trong ô Incoming server, nếu là POP3 thì bạn nhập số 995, nếu là IMAP thì bạn nhập số 993
- Trong ô Outgoing server, bạn nhập số 587
- Phần Use the following type of encrypted connection, chọn SSL

4. Bấm OK bên dưới để đóng cửa sổ. Tiếp tục bấm Next để Outlook lưu lại thông tin.

Bây giờ, bạn đã có thể gửi nhận email an toàn & bảo mật bằng giao thức mã hóa SSL.

Xem thêm
Cài đặt email POP3, IMAP trên iPhone, iPad với bảo mật SSL
Xóa email khi hộp thư bị đầy
Các thông báo email thường gặp